...

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.
Vymedzenie pojmov
Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je Peter Kaňa so sídlom Mačov 331, 97225 Diviaky nad Nitricou, IČO: 43585833, DIČ: 1078250690, e-mail: 3vio@centrum.sk.sk, t.č.: 0915 898 663
Predávajúcim je Peter Kaňa so sídlom Mačov 331, 97225 Diviaky nad Nitricou, IČO: 43585833, DIČ: 1078250690, e-mail: 3vio@centrum.sk.sk, t.č.: 0915 898 663
Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope je Peter Kaňa so sídlom Mačov 331, 97225 Diviaky nad Nitricou, IČO: 43585833, DIČ: 1078250690, e-mail: 3vio@centrum.sk.sk, t.č.: 0915 898 663.
Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II.
Cena
Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.
Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III.
Objednávka
Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
Pokiaľ nie je objednávka vyrobená, je možné ju stornovať telefonicky alebo osobne na prevádzke.
Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.
Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.
Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Článok IV.
Platobné podmienky
Za tovar a služby v e-shope je možné platiť len v hotovosti pri prevzatí tovaru. Zákazník je povinný informovať predávajúceho vopred o platbe 50 eurovou bankovkou, alebo bankovkou vyššej hodnoty.
Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu.
Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

Článok V.
Dodacie podmienky
Predávajúci je povinný do 1 hodiny až 1,5 hodiny od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
Dodávaný tovar je kupujúci povinný adekvátne zabaliť.
V prípade, že objednávku nie je možné splniť (dodať), bude zákazník kontaktovaný operátorom a bude mu ponúknutý podobný produkt.
Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

Článok VI.
Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

Článok VII.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
Kupujúci je povinný:
prevziať objednaný tovar,
zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu.
Odporúčame prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
Predávajúci je povinný dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva,
Výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávateľa tovaru.
V týchto prípadoch bude kupujúci bezodkladne kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup.
Predávajú si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky. Ak je platná cena totožná alebo nižšia ako na objednávke, nie je spätne kupujúcemu potvrdzovaná a tovar je mu dodaný za platnú cenu v okamihu prijatia objednávky. Pokiaľ je cena vyššia ako cena uvedená na objednávke, predávajúci neodkladne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho, ktorý môže novú cenu prijať alebo dodávku odmietnuť. Pri telefonickej objednávke je kupujúcemu vždy oznámená platná cena pre danú objednávku.

Článok VIII.
Storno objednávky
Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť do prijatia potvrdenia objednávky zaslanej od Predávajúceho alebo zmeniť jej obsah, avšak najneskôr do dokončenia prípravy objednaného tovaru. Objednávku je možné zrušiť alebo zmeniť oznámením prostredníctvom e-mailu na rovnakú adresu, z ktorej bolo odoslané potvrdenie prijatia objednávky alebo telefonicky, pričom je potrebné vždy uviesť aj číslo objednávky.
Pokiaľ predávajúci neobdrží zrušenie, alebo zmenu objednávky do 15 minút od jej potvrdenia, považuje sa objednávka za záväznú. V tom prípade objednávku nebude možné zrušiť a ani zmeniť a objednávateľ je povinný objednanú zásielku prevziať a zaplatiť za ňu.
Kupujúci môže objednávku zrušiť alebo zmeniť aj v prípade, ak ho predávajúci informuje, že tovar nie je dostupný komplet alebo v požadovanom množstve.
Predávajúci môže objednávku zrušiť alebo zmeniť, ak nie je možné naplniť obsah objednávky z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru.
Predávajúci môže objednávku zrušiť aj v prípade, ak kupujúci uviedol o sebe neúplné alebo nepravdivé údaje v objednávkovom formulári.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Článok IX.
Zásady spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR).
Viac informácií o Zásadách spracúvania osobných údajov nájdete na tomto odkaze.

Článok X.
Súbory Cookies
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
Viac informácií o súboroch cookies nájdete na tomto odkaze.

Článok XI.
Náhrada škody pri neprevzatí tovaru
Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Článok X.
Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.
Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 25. mája 2018 (posledná aktualizácia).

Reklamačné podmienky internetového obchodu
(e-shopu)
Neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok
Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
Možné je reklamovať tovar v lehote 30 minút po prevzatí tovaru.
Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
Reklamácie sa vybavujú:
telefonicky na t. č 0915 898 663
formou emailu na 3vio@centrum.sk
prostredníctvom kuriéra
osobne na prevádzke
Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu. V prípade špecifickej reklamácii je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).
Reklamovaný tovar je potrebné doručiť osobne alebo kuriérom 3vio na adresu prevádzky.
Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.
Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.